Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przeciwdziałanie przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny

  

Praca w OPS, nabory na stanowiska

  

Kontakt
 
Luty 2017
         Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia
 
         Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia
 
         Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia
 
Get Adobe Flash player


 
  Świadczenia
    Wybór świadczeń:
    Pomoc społeczna
    Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Fundusz alimentacyjny
    Stypendia
Stypendia (i zasiłki szkolne)

Świadczenia >> Stypendia (i zasiłki szkolne)
 • 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

   Pomoc materialna dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
   a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
   b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, t.j.:
   - dzieciom i młodzieży (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych),
   - dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
   c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
   d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia._ops012-12

 • 2. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom. Kryterium dochodowe.

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
   - 514 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2015r.),

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

   Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

 • 3. Zasady obliczania dochodu

   Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) pomniejszoną o:
   • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
   • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
   • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

   Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w zasadami nie wlicza się:
   • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
   • zasiłku celowego,
   • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
   • wartości świadczenia w naturze,
   • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
   • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 693);
   • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

   W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
   • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w tym punkcie, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
   • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
   Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
   - przychodu,
   - kosztów uzyskania przychodu,
   - różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
   - dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
   - odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
   - należnego podatku,
   - odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
   Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

   Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
   - 288 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2015r.),

   Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
   W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
   • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
   • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,
   kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
   W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
   W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej.

 • 4. Kto może złożyć wniosek?

   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
   a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
   b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń._ops012-12

 • 5. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

  • Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
   • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
   • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
   • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
   • świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest celowe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w w/w punktach.

  • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku._ops012-12

 • 6. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

   1. PODRĘCZNIKI
   2. ZESZYTY
   3. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY
   4. TABLICE MATEMATYCZNE
   5. LEKTURY SZKOLNE
   6. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
   7. STRÓJ NA W-F (OBUWIE SPORTOWE, DRES SPORTOWY, BLUZA SPORTOWA, KOSZULKA SPORTOWA, SPODENKI SPORTOWE, KURTA SPORTOWA, STRÓJ KĄPIELOWY)
   8. ODZIEŻ I PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
   9. PIÓRNIK
   10. ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, ITP.)
   11. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, MONITOR KOMPUTEROWY, DRUKARKA, SKANER DO KOMPUTERA, CZĘŚĆI KOMPUTEROWE USPRAWNIAJĄCE DZIAŁANIE POSIADANEGO KOMPUTERA, PENNDRIVE, GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE, SŁUCHAWKI I MIKROFON DO KOMPUTERA, KLAWIATURA I MYSZ KOMPUTEROWA
   12. TUSZE DO DRUKAREK, PAPIER DO DRUKAREK
   13. MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
   14. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO
   15. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA DO BIURKA
   16. KOSZT UDZIAŁU W WYCIECZKACH SZKOLNYCH
   17. KOSZT WYJAZDU NA „ZIELONĄ SZKOŁĘ”
   18. KOSZT UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH (NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, SPORTOWE, INFORMATYCZNE, TANECZNE, RECYTATORSKIE, MUZYCZNE, ARTYSTYCZNE I INNE ZAJĘCIA POSZERZAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA)
   19. INNE WYNIKAJĄCE Z INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA UZGODNIONE Z PRACOWNIKIEM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMCY SPOŁECZNEJ

   Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub ucznia. Istotne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
   Wydatki ponoszone z tytułu zakupu artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, itp. powinny stanowić odzwierciedlenie sytuacji materialnej rodziny korzystającej ze stypendiów szkolnych. n2010-05-11

 


 

 
Ośrodek Pomocy Społecznejw Komornikach, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, tel. (61)810-82-93, faks (61)810-89-73

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji